algemene-voorwaarden

von poll real estate

Algemene voorwaarden

Inleiding

De Algemene Voorwaarden vormen de basis van zakelijke transacties met onze klanten op Nederlandse locaties van VON POLL REAL ESTATE Amsterdam. De voorwaarden vereenvoudigen, versnellen en standaardiseren het ondertekenen van contracten via een aantal vooraf samengestelde regels. Voor handelaren zoals omschreven in het Nederlandse Handelswetboek zijn deze regels ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke transacties zonder dat er een uitdrukkelijke akkoordverklaring benodigd is.

§1 Geheimhouding

Alle informatie en documenten, waaronder onze objectbeschrijvingen, die door ons zijn verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld voor onze betreffende klanten en mogen niet aan derden worden openbaargemaakt zonder de schriftelijke toestemming van VON POLL REAL ESTATE Amsterdam. Indien een partij zich niet aan deze geheimhoudingsplicht houdt, kan deze indien nodig tot betaling gehouden worden van de courtage t.b.v. het oorspronkelijk overeengekomen bedrag, in geval van het sluiten van een hoofdovereenkomst (huur- of aankoopovereenkomst).

§2 Privacy Beleid

De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat, teneinde aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, VON POLL REAL ESTATE Amsterdam gemachtigd is om de benodigde persoonlijke gegevens van de klant te verwerken overeenkomstig wettelijke bepalingen.

§3 Beperking van Aansprakelijkheid

Wij wijzen u erop dat wij de informatie, documenten, tekeningen etc. m.b.t. het object die wij u verstrekt hebben, afkomstig zijn van de verkoper of verhuurder. Daarom zullen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden m.b.t. de accuraatheid of volledigheid van genoemde informatie. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de klant om te verifiëren of de informatie en gegevens over het object correct zijn. Daarenboven kan VON POLL REAL ESTATE Amsterdam uitsluitend aansprakelijk worden gehouden in gevallen van opzet, grove nalatigheid, het ontbreken van toegezegde eigenschappen of opzettelijke schending van een kardinale verplichting. Anderszins zijn wij alleen aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen.

§4 Sluiten van Overeenkomst

Makelaarscourtage wordt berekend nadat een rechtsgeldige hoofdovereenkomst is gesloten. De courtage is verschuldigd zodra de hoofdovereenkomst (huur- of aankoopovereenkomst) is afgerond en dient binnen 10 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien het sluiten van de hoofdovereenkomst het resultaat is van onze vertegenwoordiging of bemiddeling, dan dient de klant courtage te betalen aan VON POLL REAL ESTATE Amsterdam. Zowel de hoogte van de courtage als de betaling van de hoofdsom door de klant hangt af van de locatie van het object en de plaatselijke courtagetarieven, tenzij er een ander courtagetarief in het aanbod genoemd is.

§5 Meervoudige vertegenwoordiging

VON POLL REAL ESTATE Amsterdam heeft ook recht om courtage van de andere contractpartij te ontvangen.

§6 Bekendmakingsclausule

De regel die van toepassing is op de eigenaar van een object waarvoor hij ons een makelaardij-opdracht heeft gegeven, luidt, dat de eigenaar verplicht is om op verzoek, voorafgaande aan het afronden van de voorgenomen hoofdovereenkomst (aankoop- of huurovereenkomst), naam en adres van de voorgenomen contractuele partner aan VON POLL REAL ESTATE Amsterdam te geven, indien de voorgenomen contractuele partner en de eigenaar door onze inzet bij elkaar zijn gebracht.

§7 Herhalingsverkoop

VON POLL REAL ESTATE Amsterdam heeft ook recht op courtage voor herhalingsverkopen binnen een tijdelijke en commerciële context na het ondertekenen van de oorspronkelijke overeenkomst. Onder herhalingsverkopen wordt ook verstaan een verlenging of aanpassing van eerder ondertekende contracten.

§8 Toepasselijk recht

Indien een klant een handelaar is zoals omschreven in de Nederlandse Handelswetboek, dan ligt de rechterlijke bevoegdheid in Amsterdam. De Nederlandse wetgeving is van toepassing.

§9 Scheidbaarheidsclausule

Mocht een of meer van bovengenoemde voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. De ongeldige voorwaarde zal worden vervangen door een bepaling tussen partijen die zoveel mogelijk voldoet aan hun economische belangen en die niet strijdig is met hun algemene contractuele afspraken.