Kromme Waal 18

1011 BS Amsterdam

€ 1.500.000,- k.k.

Omschrijving

**English version below**

Woonhuis van de beeldend kunstenaar Constant
Het is 1979 wanneer de beeldend kunstenaar Constant (1920-2005) verhuist van de Henri Polaklaan, vlakbij Artis, naar de Kromme Waal 18 alwaar hij tot zijn dood in 2005 woont. Constant heeft aan de wieg gestaan van twee avantgardistische bewegingen: de Cobragroep van 1948-1951 en de Situationistische Internationale van 1957-1969. In zijn woonhuis op de Kromme Waal heeft hij zijn befaamde aquarellen gemaakt in zijn aquarel atelier op de begane grond. Zijn liefde voor poëzie, filosofie en literatuur komt tot uiting in de indrukwekkende bibliotheek op de 1ste verdieping waarvan zijn beeldend oeuvre en zijn vele geschriften, manifesten en boeken getuigen. Op de 2de verdieping musiceerde hij in zijn muziekkamer, vaak samen met anderen. Constant speelde viool, gitaar en vanaf 45-jarige leeftijd cymbaal. Favoriet waren klassieke muziek, flamenco, Franse chansons en Nederlandse smartlappen. Hij had een prachtige zangstem. In zijn woonhuis zijn ook vele huisconcerten van kleine ensembles gegeven.

Kromme Waal 18
Dit charmante grachtenpand met halsgevel is een Rijksmonument dat gebouwd is omstreeks 1750. Het bestaat uit een voor- en achterhuis en ligt op eigen grond. Het heeft een naastgelegen privé steeg die toegang geeft tot de binnenplaats en de bijkeuken in het achterhuis. De fundering van het voorhuis is in de jaren negentig vernieuwd. De fundering van het achterhuis dient nog te worden vernieuwd. De bestemming van het pand is gemengd -1 waardoor het pand ideaal te gebruiken is als familiehuis of bijv. een combinatie wonen/werken. In totaal heeft het pand een gebruiksoppervlak van 194m2 plus 56m2 overige inpandige ruimte met een plafondhoogte van minimaal 1.91m, waardoor het totale vloeroppervlak op 250m2 uitkomt. Het pand kent een mooie, lange historie en heeft nog veel originele details. Qua wooncomfort voldoet het pand niet meer aan de huidige maatstaven, dus aspirant-kopers dienen rekening te houden met een renovatie.

Locatie Kromme Waal

De Kromme Waal ligt op een rustige plek in de Nieuwmarkt- en Lastagebuurt aan het water van de Waalseilandgracht, tussen de Prins Hendrikkade en de Oude Schans. Een plek die geenzins onderdoet voor de vier meer bekende hoofdgrachten waaronder de Keizersgracht en de Herengracht. De Kromme Waal is een van de breedste grachten en is een plek – met een dorpse atmosfeer – in het oudste deel van historisch Amsterdam, op loopafstand van de Nationale Opera en Ballet, Bimhuis, Muziekgebouw aan ’t IJ en Eye Filmmuseum etc.

Parkeren voor bewoners is door de gemeente uitgebreid met mogen parkeren in de parkeergarage Parking Centrum Oosterdok waar de auto’s veilig kunnen parkeren, op 5 minuten loopafstand.

Vanuit het huis heb je een mooi uitzicht op het voormalige Scheepvaarthuis nu Grand Hotel Amrâth – in de stijl van de Amsterdamse School – en op de Montelbaanstoren uit 1516 waar de beruchte Hertog van Alva een kasteel wilde bouwen.

Het huis biedt een weids uitzicht op het bijzondere ontwerp van Renzo Piano – het Nemo Science Museum – dat als een groot groen schip uit het IJ opstijgt.

Indeling

Beletage
Entree, hal met marmeren vloer, fonteintje en inbouw gangkasten, in het voorhuis een riante ruimte verdeeld in voor en achterkamer met ruim 3 meter plafondhoogte en uitzicht over de gracht, het voormalig aquarel atelier. In de achterkamer is middels een vloerluik toegang tot het souterrain. In het achterhuis de bijkeuken met prachtige authentieke elementen en toegang tot de binnenplaats, de privésteeg en de provisieruimte in de kelder onder het achterhuis, met originele tegels – wit met blauw – spelsituaties voorstellend.

1ste verdieping
Middels het trappenhuis naar de eerste verdieping, halverwege de trap in het achterhuis de charmante en lichte, maar eenvoudige keuken, separate wc op de hal, middels trap naar het voorhuis, toegang tot de bibliotheek aan de achterzijde en ruime, lichte woonkamer aan de voorzijde. De twee ruimten zijn af te scheiden d.m.v. dubbele deuren. Deze ruimten zijn v.v. inbouwkasten, een geborstelde eikenvloer, origineel balkenplafond, schouw en heeft 3 ramen breed zicht op de gracht met mooi uitzicht op de Montelbaanstoren rechts en links uitzicht op Nemo, gebouwd door Renzo Piano.

2ste verdieping
Middels het trappenhuis naar de tweede verdieping, halverwege de trap in het achterhuis de ouderslaapkamer met wastafelmeubel, separate wc met douche op de hal, middels trap naar het voorhuis, hal met aan de linkerzijde opbergkasten en aan de rechterzijde toegang tot de logeerkamer en eenvoudige badkamer. Aan de voorzijde van deze verdieping een riante verblijfsruimte met hoogte en veel daglichttoetreding, de voormalige muziekkamer. De logeerkamer geeft d.m.v. een wenteltrap toegang tot de zolderverdieping.

Zolderverdieping
Open multifunctionele ruimte met veel daglichttoetreding, geeft toegang tot het heerlijke zonnige dakterras van 22m2 (zon van 11:00 tot 19:00) en heeft daarbij veel opbergruimte.

Souterrain
Open ruimte van 45m2 met een stahoogte van 1,91m, is zowel toegankelijk vanaf de straat als intern, op dit moment in gebruik als opslag- en werkruimte.

Kenmerken
-Rijksmonument
-Bouwjaar circa 1750
-Eigen grond
-Heel grachtenpand
-Prachtige authentieke details
-Dient intern gemoderniseerd te worden
-2 huisnummers
-Bestemming gemengd- 1
-Privésteeg naast pand van circa 25m2 met achterom naar de bijkeuken
-Dakterras van 22m2
-Prachtig uitzicht over de gracht
-Verwarming d.m.v. gaskachels
-De fundering van het voorhuis is vernieuwd in 1990
-De fundering van het achterhuis dient te worden hersteld
-Een energielabel is niet verplicht gezien het een Rijksmonument betreft
-Ouderdoms- en asbest- en niet zelf bewoonclausule van toepassing
-Oplevering in overleg

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.
—————————

Home of the visual artist Constant
It is 1979 when the visual artist Constant (1920-2005) moves from the Henri Polaklaan, near Artis, to the Kromme Waal 18, where he lives until his death in 2005. Constant has pioneered two avant-garde movements: the Cobra group of 1948-1951 and the Situationist International of 1957-1969. In his house on the Kromme Waal he made his famous watercolours in his watercolour studio on the ground floor. His love for poetry, philosophy and literature is reflected in the impressive library on the 1st floor, as evidenced by his visual oeuvre and his many writings, manifestos and books. On the 2nd floor he made music in his music room, often together with others. Constant played violin, guitar and cymbal from the age of 45. Favourites were classical music, flamenco, French chansons and Dutch smartlappen. He had a beautiful singing voice. Many house concerts of small ensembles have also been given in his house.

Kromme Waal 18
This charming canal house with a neck gable is a national monument built around 1750. It consists of a front and back house and is located on freehold land. It has an adjacent private alley which gives access to the courtyard and the utility room in the back house. The foundation of the front house was renewed in the nineties. The foundation of the backhouse has yet to be renewed. The destination of the property is mixed -1, making the property ideal for use as a family home or, for example, a combination of living / working. In total, the building has a usable floorsurface of 194m2 plus 56m2 of other indoor space with a ceiling height of at least 1.91m, bringing the total floor space to 250m2. The building has a beautiful, long history and still has many original details. In terms of living comfort, the property no longer meets current standards, so prospective buyers should take into account a renovation.

Location Kromme Waal
De Kromme Waal is located in a quiet spot in the Nieuwmarkt and Lastage area on the water of the Waalseilandgracht, between the Prins Hendrikkade and the Oude Schans. A place that is not inferior to the four more famous main canals, including the Keizersgracht and Herengracht. De Kromme Waal is one of the widest canals and is a place – with a village atmosphere – in the oldest part of historic Amsterdam, within walking distance of the National Opera and Ballet, Bimhuis, Muziekgebouw aan ‘t IJ and Eye Filmmuseum etc.

Parking for residents has been expanded by the municipality to include parking in the Parking Centrum Oosterdok parking garage, where cars can park safely, a 5-minute walk away.

From the house you have a beautiful view of the former Shipping House, now Grand Hotel Amrâth – in the style of the Amsterdam School – and the Montelbaanstoren from 1516 where the infamous Duke of Alva wanted to build a castle.

The house offers a wide view of the special design of Renzo Piano – the Nemo Science Museum – which rises like a large green ship from the IJ.

Layout

Beletage
Entrance, hall with marble floor, fountain and built-in hall wardrobes, in the front house a spacious floor divided into front and back room with over 3 meters ceiling height and view over the canal, the former watercolour studio. In the back room there is access to the basement through a floor hatch. In the back house the pantry with beautiful authentic elements and access to the courtyard, the private alley and the storage in the basement with original blue tiles, representing game situations.

1st floor
Through the staircase to the first floor, halfway up the stairs in the back house the charming and bright, but simple kitchen, separate toilet in the hall, via stairs to the front house, access to the library at the rear and spacious, bright living room at the front . The two spaces can be separated by means of double doors. These spaces are equipped with fitted wardrobes, a solid wooden floor, original beamed ceiling, fireplace and 3 windows with a wide view of the canal; on the right the Montelbaanstower and on the left a view on Nemo, built by Renzo Piano.

2nd floor
Through the staircase to the second floor, halfway up the stairs in the back house, the master bedroom with washbasin, separate toilet with shower in the hall, via stairs to the front house, hall with storage cupboards on the left and access to the guest bedroom and simple bathroom on the right . At the front of this floor a spacious lounge with height and lots of daylight, the former music room. The guest room gives through a spiral staircase access to the attic.

Attic floor
Open multifunctional space with lots of daylight, gives access to the lovely sunny roof terrace of 22m2 and has plenty of storage space.

Basement
Open space of 45m2 with a headroom of 1.91m, is accessible both from the street and internally, currently used as storage and workspace.

Characteristics
-National monument
-Freehold land
-Needs to be modernized internally
-2 house numbers
-Destination mixed- 1
-Private alley next to building of approximately 25m2 with back to the pantry
-Roof terrace of 22m2
-The foundation of the front house was renewed in 1990
-The foundation of the back house needs to be renewed
-Age and asbestos and not self-occupancy clause applicable
-Delivery in consultation

This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. Buyer has his own duty to investigate all matters that are important to him or her. The estate agent is an advisor to the seller regarding this property. We advise you to hire an expert (NVM) broker who will guide you through the purchasing process. If you have specific wishes regarding the house, we advise you to make this known to your purchasing broker in good time and to have them investigated independently. If you do not engage an expert representative, you consider yourself to be expert enough by law to be able to oversee all matters of interest. The NVM conditions apply.

Kenmerken

Vraagprijs
€ 1.500.000,- k.k.
Status
Beschikbaar
Bouwjaar
1750
Woonoppervlakte
250 m2
Perceel oppervlakte
117 m2
Inhoud
862 m3
Aantal kamers
9
Aantal slaapkamers
4

Plattegronden

Kaart

Vergelijkbaar

 • € 1.100.000,- k.k. - Amsterdam - Prins Hendrikkade 162P: 550 m
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.485.000,- k.k. - Amsterdam - Singel 116C: 850 m
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.525.000,- k.k. - Amsterdam - Herengracht 185c: 1,0 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.750.000,- k.k. - Amsterdam - Herengracht 314BG: 1,2 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.500.000,- k.k. - Amsterdam - Lindengracht 69hs+1: 1,3 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.100.000,- k.k. - Amsterdam - Lindengracht 69hs: 1,3 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 2.200.000,- k.k. - Amsterdam - Keizersgracht 370A: 1,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 3.200.000,- k.k. - Amsterdam - Prinsengracht 862: 1,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 2.950.000,- k.k. - Amsterdam - Leidsegracht 39: 1,6 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.825.000,- k.k. - Amsterdam - Leidsegracht 56: 1,6 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.995.000,- k.k. - Amsterdam - Prinsengracht 514A: 1,7 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.050.000,- k.k. - Amsterdam - Ruyschstraat 38hs: 2,0 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.050.000,- k.k. - Amsterdam - Tweede Helmersstraat 18bv: 2,1 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 3.000.000,- k.k. - Amsterdam - Derde Oosterparkstraat 237A: 2,3 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.500.000,- k.k. - Amsterdam - Domselaerstraat 23BV: 2,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.150.000,- k.k. - Amsterdam - Frans van Mierisstraat 56III&IV: 2,8 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.695.000,- k.k. - Amsterdam - Frans van Mierisstraat 121HS: 2,9 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 3.950.000,- k.k. - Amsterdam - Van Breestraat 182-184: 3,2 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.300.000,- k.k. - Amsterdam - Michelangelostraat 9hs: 3,5 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.150.000,- k.k. - Amsterdam - Weesperzijde 97III&IV: 3,7 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.950.000,- k.k. - Amsterdam - Holbeinstraat 37: 3,7 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.025.000,- k.k. - Amsterdam - Twentestraat 14: 4,0 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.300.000,- k.k. - Amsterdam - Legmeerstraat 46- 48 hs: 4,3 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.225.000,- k.k. - Amsterdam - Randmeersingel 3: 4,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.250.000,- k.k. - Amsterdam - Van Tuyll van Serooskerkenweg 102III: 4,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.050.000,- k.k. - Amsterdam - Parnassusweg 28III: 4,5 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.250.000,- k.k. - Amsterdam - Willem van Weldammelaan 133PP: 5,2 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.150.000,- k.k. - Amsterdam - Willem van Weldammelaan 133: 5,4 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.295.000,- k.k. - Amstelveen - Amsterdamseweg 274: 7,6 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 2.650.000,- k.k. - Amstelveen - Amsterdamseweg 266: 7,6 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.795.000,- k.k. - Amstelveen - Keizer Karelweg 398: 7,8 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.595.000,- k.k. - Amstelveen - Mr. F.A. van Hallweg 3: 8,6 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.795.000,- k.k. - Zaandam - Ringdijk 1: 12 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg
 • € 1.250.000,- k.k. - Aalsmeer - Dorpsstraat 14: 16 km
 • https://www.von-poll.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.625.922/104834065.jpg